Scroll to top
Dariusz Jagieła
Podaj

Debata kandydatów na burmistrza Ząbkowic Śląskich dojdzie do skutku?


Dariusz Jagieła - 16 października 2018 - 1 comment

Grażyna Sobór i Marcin Orzeszek zostali pisemnie zaproszeni do udziału w debacie kandydatów na burmistrza Ząbkowic Śląskich. Tym samym ustały powody, z powodu których – jak twierdzili – nie wzięli udziału w ubiegłotygodniowej debacie. Przed wyborcami w miniony czwartek stawił się tylko Dariusz Jagieła. Następnego dnia rano zostały wystosowane oficjalne zaproszenia doręczone obojgu kontrkandydatom listem poleconym.

W wystosowanym pisemnym zaproszeniu, poza wskazaniem czasu i miejsca debaty, została przedstawiona jej formuła – identyczna, jaka miała być zastosowana w ubiegłym tygodniu. Debata ma być podzielona na trzy części:

  1. swobodna wypowiedź każdego kandydata (max. 15 min.), po zakończeniu wszystkich wypowiedzi każdy z kandydatów ma prawo odnieść się do wypowiedzi innego kandydata (max. 5 min.),
  2. wzajemne pytania kandydatów do siebie (max. po 4 pytania do każdego kandydata, czas na pytanie max. 1 min., czas na odpowiedź max. 2 min.),
  3. pytania z „sali” do każdego kandydata (max. po 4 pytania do każdego kandydata złożone na piśmie – wylosowane z wszystkich pytań złożonych do konkretnego kandydata i odczytane przez moderatora, czas na odpowiedź max. 2 min.).

W piśmie doręczonym kandydatom ustalono zasady, w myśl których:

  • w debacie bierze udział każdy z kandydatów osobiście, wykluczone jest zastępstwo nawet przez osobę upoważnioną,
  • brak udziału w debacie któregokolwiek z kandydatów nie przeszkadza w jej przeprowadzeniu.,
  • debatę prowadzą wspólnie moderatorzy będący przedstawicielami każdego z kandydatów, którzy na wcześniejszym spotkaniu roboczym uzgodnią techniczny sposób jej przeprowadzenia, np. kolejność wystąpień kandydatów.

Do chwili, gdy publikujemy tę wiadomość, nie wpłynęły żadne uwagi z komitetów wyborczych Grażyny Sobór czy Marcina Orzeszka. Nie ma też informacji o przyjęciu czy odmowie udziału ze strony obojga kandydatów.

Drugi termin debaty to czwartek 18 października 2018 r. o godz. 18:00, a miejscem dialogu ma być (tak jak poprzednio) Ząbkowicki Ośrodek Kultury.