Scroll to top
Dariusz Jagieła
Podaj

Powroty do Ząbkowic są możliwe


Dariusz Jagieła - 18 października 2018 - 0 comments

Emigracja zarobkowa, szczególnie długotrwały wyjazd za granicę, to jedno z najbardziej niekorzystnych zjawisk społecznych w naszej gminie. Powoduje to rozpad rodzin, albo niedostatek więzi w małżeństwach i w relacjach rodzice – dzieci. Czasem sprawia, iż cała rodzina na stałe opuszcza gminę, a nawet kraj.

Opisany na wstępie problem wprawdzie trawi całą Polskę, zwłaszcza małe i średnie miasta, ale to samorząd konkretnej gminy musi stawiać czoła jego skutkom. Można rozważać działania zapobiegające emigracji zarobkowej, a także tendencji do pozostawania w dużych miastach osób studiujących na uczelniach wyższych. O tym wielokrotnie mówił Dariusz Jagieła w trakcie kampanii społecznej pod hasłem „101 Pomysłów Dla Ząbkowic Śląskich”, gdy poruszał kwestie budowy zakładów pracy oraz mieszkań.

W kolejnej wypowiedzi nasz kandydat na burmistrza Ząbkowic Śląskich podejmuje nowy wątek. Dariusz Jagieła analizuje możliwości tworzenia zachęt do powracania na teren naszej gminy tych, którzy po zdobyciu wykształcenia lub mając atrakcyjne warunki pracy i życia, osiedlają się poza rodzinnymi stronami. Skłonienie takich osób do powrotu wymaga dobrze przemyślanych i konkretnych działań w zakresie przedsiębiorczości, mieszkalnictwa, służby zdrowia, warunków edukacji. Gdyby chociaż w części tak plan powiódłby się, nasza społeczność zyskałaby wielu pracowitych i kompetentnych ludzi ożywiających lokalna gospodarkę. Można byłoby też mówić o zahamowaniu negatywnych trendów demograficznych. A wszystko dlatego, że Ząbkowice Śląskie to nasza mała ojczyzna.